Za poslove gospodarenja otpadom tvrtka C.I.A.K. d.o.o. temeljem ispunjavanja uvjeta iz članka 88. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) posjeduje dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim i neopasnim otpadom koje su izdane od strane nadležnih tijela kako slijedi:

 • Okolišna dozvola za postrojenje Građevine za gospodarenje otpadom C.I.A.K. na lokaciji Vojnić, A. Hebranga 5 izdana od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode; KLASA: UP/I 351-03/14-02/16; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-40 od 24.kolovoza 2015. godine

 • Dozvola za obavljanje djelatnosti skupljanja, druge obrade, oporabe i zbrinjavanja neopasnog otpada izdana od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša; KLASA: UP/I-351-02/14-01/2, URBROJ: 2133/1-07-03/3-15-15 od 21.10.2015. godine

 • Rješenje o ispravci pogrešaka u Dozvoli KLASA: UP/I-351-02/14-01/2, URBROJ:2133/1-07-03/3-15-15 od 21.10.2015. godine izdano od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša; KLASA: UP/I-351-02/14-01/2, URBROJ:2133/1-07-03/3-15-17 od 02.11.2015. godine

 • Dozvola za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada izdana od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode; KLASA: UP/I 351-02/14-11/06; URBROJ: 517-06-3-1-16-11 od 07.lipnja 2016. godine

 • Okolišna dozvola za postrojenje Građevine za gospodarenje otpadom C.I.A.K. na lokaciji Zabok, Gubaševo 47c izdana od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode; KLASA: UP/I 351-03/14-02/07; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-39 od 08.prosinca 2014. Godine

 • Dozvola za obavljanje djelatnosti skupljanja, oprorabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada izdana od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode; KLASA: UP/I 351-02/13-11/105; URBROJ: 517-06-3-1-15-11 od 18.veljače 2015. godine

 • Rješenje o izmjeni i/ili dopuni dozvole za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I 351-02/13-11/105; URBROJ: 517-06-3-1-15-11 od 18.veljače 2015. godine, Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-351-02/16-11/38, URBROJ: 517-06-3-2-17-10 od 28. lipnja 2017.

 • Rješenje o provjeri okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe, zbrinjavanja i druge obrade neopasnog otpada izdano od strane Krapinsko-zagorske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, KLASA: UP/I-351-01/19-01/25; URBROJ: 2140/01-08-20-11 od 13. siječnja 2020.

 • Okolišna dozvola za postrojenje Građevine za gospodarenje otpadom C.I.A.K. na lokaciji Zabok, Gubaševo 47e izdana od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode; Klasa: UP/I 351-03/14-02/110; Urbroj: 517-06-2-2-15-32 od 30.ožujka 2015

 • Dozvola za obavljanje djelatnosti oporabe i zbrinjavanja otpada izdana od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode; Klasa: UP/I 351-02/16-11/09; Urbroj: 517-06-3-2-16-8 od 05.svibnja 2016. godine

 • Dozvola za obavljanje djelatnosti skupljanja i oporabe otpada izdana od strane Krapinsko – zagorske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Klasa: UP/I-351-01/16-01/08; URBROJ: 2140/01-08/1-16-9 od 12.srpnja 2016. godine

 • Rješenje o izmjeni dozvole Klasa: UP/I-351-01/16-01/08; URBROJ: 2140/01-08/1-16-9 od 12.srpnja 2016. godine izdano od strane Krapinsko – zagorske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša; Klasa: UP/I-351-01/16-01/19, URBROJ: 2140/01-08/1-16-3 od 23. prosinca 2016. Godine

 • Dozvola za obavljanje djelatnosti skupljanja i oprorabe otpada izdana od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike; Klasa: UP/I 351-02/16-11/18; Urbroj: 517-06-3-2-16-8 od 04.studeni 2016. godine

 • Dozvola za obavljanje djelatnosti skupljanja opasnog otpada na lokaciji Divaltova ulica 320, Osijek izdana od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode; KLASA: UP/I-351-02/14-11/07; UR.BROJ: 517-06-3-1-16-12 od 13. siječnja 2016. godine

 • Dozvola za gospodarenje otpadom na lokaciji Divaltova ulica 320, Osijek sakupljanje i skladištenje neopasnog otpada postupcima R13 i D15 izdana od strane Osječko – baranjske županije, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-01/17-11/4; URBROJ: 2158/1-01-14/05-17-9 od 12. srpnja 2017. godine

 • Dozvola za obavljanje djelatnosti skupljanja opasnog otpada na lokaciji poslovna zona Podi, Šibenik Dolačka 29, k.č. br. 1306/179 k.o. Danilo Biranj, izdana od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike; KLASA: UP/I-351-02/18-11/03; URBROJ: 517-06-3-2-18-8 od 10. srpnja 2018. godine

 • Rješenje o upisu u očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, broj upisa izvoznika otpada: IZV-44, izdana od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike; KLASA: UP/I-351-02/19-147/11; URBROJ: 517-03-2-1-19-2 od 18. rujna 2019. godine

 • Rješenje o upisu u očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, broj upisa izvoznika otpada: UVZ-101, izdana od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike; KLASA: UP/I-351-02/19-147/06; URBROJ: 517-03-2-1-19-2 od 11. rujna 2019. godine

 • Rješenje o upisu u očevidnik prijevoznika otpada, broj upisa prijevoznika otpada: PRV-86, izdan od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike; KLASA: UP/I-351-02/19-147/09; URBROJ: 517-03-2-1-19-2 od 18. rujna 2019. godine

 • Rješenje o upisu u očevidnik trgovca otpadom, broj upisa trgovca otpadom: TRG-97 izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike; KLASA: UP/I-351-02/19-147/12; URBROJ: 517-03-2-1-19-2 od 20. rujna 2019. godine

 • Rješenje za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizialica topline koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, KLASA: UP/I 351-02/12-12/142; URBROJ: 517-06-1-2-1-12-2 od 02. srpnja 2012. godine

 • Rješenje za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oprabe kontroliranih i zamjenskih tvari koji se koriste u rashladnim i klimatizacijskim uređajima I DIZALICA TOPLINE izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I 351-02/14-12/149; URBROJ: 517-06-1-2-1-14-4 od 8. siječnja 2015.

 • UGOVOR sa Fondom za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost za obavljanje poslova sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora

 • UGOVOR sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje poslova obrade i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora na području Republike Hrvatske

 • UGOVOR sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje poslova skupljanja otpadnih mazivih ulja

 • UGOVOR sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje poslova skupljanja otpadnih guma za Grad Zagreb, Zagrebačku, Karlovačku, Sisačko moslavačku, Krapinsko zagorsku županiju

 • UGOVOR sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje poslova skupljanja otpadnih vozila,

KLIJENTI

Naše usluge koristi preko 2.000 hrvatskih kompanija. Među našim zadovoljnim klijentima nalaze se Pliva, INA, Belupo, JANAF, Podravka, HEP, General Electrics, HAC, HS Produkt, Đuro Đaković, Končar, Hospira, Kvasac, Genera, Brodotrogir i Brodosplit. Ponosni smo nosioci brojnih koncesija i međunarodnih licenci.

Zbrinuli smo preko 500.000 tona opasnog otpada iz Vašeg susjedstva.

Očistili smo nekoliko stotina kilometara autoceste za Vas.

Recikliramo preko 95% olovno kiselih baterija u Hrvatskoj kako bi proizveli nove za Vas.

Reciklažni centar u Zaboku jedini je centar u Hrvatskoj koji zadovoljava sve europske standarde.

Ponosni smo promotor održivog kružnog gospodarstva.